బతుకమ్మ పండుగ వస్తుందంటే చాలు

బతుకమ్మ పండుగ వస్తుందంటే చాలు సంబరమే సంబరం ముందుగాల ముందుగాల మెత్తటి మట్టిదెచ్చి పీటమీద బొడ్డమ్మను జేసి ఆడపిల్లలందరు పదిరోజులాడి బొడ్డెమ్మను…

Four killed in Telangana

Four killed as car driven by teen hits them in Telangana Three women and a girl…

Continue Reading